SİMETRİK EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİLTD.ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

POLİTİKASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, okulumuz tarafından, Veri
Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede
kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle
işlenecektir.  Bu kapsamda kurumumuz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin
temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve
Yönetmelikler gereğince okulumuz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme,
hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik
düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, okulumuzun çalışanları veya okulumuza iş başvurusu yapmış olan çalışan
adayları dışındaki, okulumuz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir. Bunlara
velilerimiz, öğrencilerimiz ve iş ilişkisi gereği verilerine sahip olduğumuz kişiler de dahildir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere
aşağıda yer verilmektedir;
İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel
mekân/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası vb.
gibi durumlar.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz,
● Okulumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve
kuruluşları faydalandırmak için, kurumumuzun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve
uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların
yürütülmesi,
● Kurum tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
● Kurumumuzun kullanımın da olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin
sağlanması,
● İş ortağı/veli-çocuk/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
● İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere
ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
● Okulumuzun gelişimine dair izlenen politikalarının yürütülmesi,
● Okulumuzun çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması ve/veya
● Kurumumuzun düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması
amacıyla işlenecektir.
Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; kurum ile paylaştığınız kişisel verileriniz,
otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal
medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak
toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz
tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime
maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri
amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.
Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm
bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre
öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre
sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile
Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin aktarılması;
Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;
SİMETRİK EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİLTD.ŞTİ. 'a
 Yetki vermiş olduğumuz, okulumuzun nam ve hesabına faaliyette bulunan temsilcilerimize,

Sayfa 2 / 2
 Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça
talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
 Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler ve sair gerçek
veya tüzel kişilere,
 Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve
kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve
bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde/yurt dışında bulunan üçüncü kişilere, yukarıda
belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara
aktarılabilecektir.
KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;
Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin;
 İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 İşlenmişse bilgi talep etme,
 İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde/Yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini
isteme,
 Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin
bildirilmesini isteme,
 Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,
 Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini
talep etme haklarına sahipsiniz.
KVKK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile
ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle
Şirketimize iletebilirsiniz.

×

Merhaba

İnsan Kaynaklarımız ile whatsapp bağlantısı kurmak için üzerine tıklayınız ve ya bize info@bilgecocukakademisi.com adresinden eposta ile ulaşabilirsiniz.

× Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim?