SİMETRİK EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİLTD.ŞTİ.
BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

SİMETRİK EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİLTD.ŞTİ.olarak başta temel hak ve özgürlüklerin
korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması,
korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 Sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi
veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı
tanımaktadır. Şirketimiz Veri Sorumlusu olarak İlgili Kişilerin bu haklarını kullanmalarını
sağlamak ve KVKK’nın 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek
amacıyla işbu bilgi edinme başvuru formunu hazırlamıştır.
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirkete başvurarak ve ekte yer alan formu doldurarak
aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
b) Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri
öğrenebilirsiniz,
e) Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteyebilirsiniz,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteyebilirsiniz,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin
bildirilmesini isteyebilirsiniz,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz ve
i) Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
KVKK’nın13. Maddesi uyarınca, veri sahipleri kurumumuza yapacakları başvurularda
taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer
yöntemlerle iletmelidirler. Bu kapsamda, kuruma yapılacak başvurular, işbu form
doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak aşağıdaki üç yöntemden biri tercih edilerek tarafımıza
ücretsiz olarak iletilebilir.

No. Başvuru Yöntemi Başvurunun
Yapılacağı Adres

No.Başvuru YöntemiBaşvurunun
Yapılacağı Adres
Yapılması Gereken
1Veri sahibinin okulumuza
gelerek şahsen başvuru
yapması ile (veri sahibinin
kimliğini tevsik edici belgeleri
yanında bulundurması
zorunludur)
5070 sayılı Elektronik İmza
Kanunu’nda tanımlı “Güvenli
elektronik imza” ile imzalanarak
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
Yoluyla
Zarfın üzerine “Kişisel
Verilerin Korunması Bilgi
Talebi” yazılmalıdır.
2Noter yoluyla tebligatEmek Mh. Zeki Savcı
Cd. No: 34/A
(Eczacılar Odası
Bitişiği)
Şehitkâmil/Gaziantep
Tebligat zarfının üzerine
“Kişisel
Verilerin Korunması Bilgi
Talebi” yazılmalıdır.
35070 sayılı Elektronik İmza
Kanunu’nda tanımlı “Güvenli
elektronik imza” ile imzalanarak
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
Yoluyla
E-posta’nın konusu “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu
Bilgi Talebi” olmalıdır.

 

Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları
mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte
bulunması için konuya ilişkin olarak veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına
düzenlenmiş özel vekâletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir.
İlgili Kişiler ’in talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK m. 13/2 uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin
Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK m.
13 uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

×

Merhaba

İnsan Kaynaklarımız ile whatsapp bağlantısı kurmak için üzerine tıklayınız ve ya bize info@bilgecocukakademisi.com adresinden eposta ile ulaşabilirsiniz.

× Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim?