SİMETRİK EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİLTD.ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

SİMETRİK EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİLTD.ŞTİ. “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Okulumuz ve internet
sitemiz aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi; tamamen veya kısmen elde
edilebilir, kaydedebilir, değiştirilebilir, güncelleyebilir, periyodik olarak kontrol edebilir, yeniden
düzenleyebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen
süre kadar muhafaza edebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Okullarımızın
birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarla ve/veya 3. kişi gerçek
kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, aktarabilir ya da kullanılmasının engellenmesi
de dahil olmak üzere işleyebilir.
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar
doğrultusunda Okul olarak sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve
bu kapsamda Okullarımızın sözleşme ve kanundan doğan mesuliyetlerinin eksiksiz ve doğru bir
şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK
m.5 ve m.6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda belirtilen
amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Bu nedenle, KVKK uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz kurumumuzun KVKK ve ilgili mevzuat
uyarınca söz konusu kişisel verileri nasıl ve hangi amaçlarla işlediği ve kişisel verilerinizin
korunması için ne gibi teknik ve idari tedbirler aldığı konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz
Kişisel verileriniz tarafımızca aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir:
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Aydınlatma Yükümlülüğü
KVKK madde 10, veri sorumlularına, verileri işlenen ilgili kişilerin bu hususta onayları alınırken
aydınlatma yükümlülüğü yüklemiş ve ilgili kişilerin aydınlatılmasını istemiştir. İlgili madde uyarınca
‘veri sorumlusu’ sıfatına haiz okulumuz, ‘ilgili kişileri’:
a)veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b)kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği,
c)işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
d)kişisel verilerin toplanmasının yöntem ve hukuki sebepleri,
e)ilgili kişinin KVKK madde 11 uyarınca veri sorumlusuna yöneltebileceği hakları konusunda
bilgilendirmelidir.
İşbu Aydınlatma Metni ile okulumuz bütün ziyaretçilerine, velilerine, personellerine ve ticari ilişkisi
olan tüm muhattaplarına KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel verilerin işlenmesi ve
korunması ile ilgili olarak bilgilendirme yapmaktadır.
Veri Sorumlusunun Kimliği

Sayfa 2 / 3
KVKK madde 3 fıkra 1 (ı) bendi, veri sorumlusunu ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını
belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel
kişiler’ olarak tanımlamakta ve bu çerçevede SİMETRİK EĞİTİM VE SAĞLIK
HİZMETLERİLTD.ŞTİ. “veri sorumlusu sıfatını taşımaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
SİMETRİK EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİLTD.ŞTİ. olarak, kişisel verilerinizi ancak açık
rızanız ya da aşağıda belirtilen kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlemekteyiz.
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıdaki ilkeler uyarınca; kişisel verileriniz Bilge Çocuk faaliyetleri kapsamında tarafınıza
sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, sizlerin beğenisi ve talepleriniz doğrultusunda
özelleştirilmesi, bunlar için okulumuzda gerekli çalışmalar yapılması,okulumuzun ve iş ilişkisi içinde
bulunduğumuz gerçek ve tüzel kişilerin hukuka uygun meşru menfaatlerinin korunması, okul-
öğrenci ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası(örn.okul kaydının yapılabilmesi için
istenilen bilgiler, servis güzergahının belirlenmesi için istenilen ikamet adresi, davranış problemi
yaşayan öğrencilerimizin tespiti ve kontrolünün sağlaması), okul-veli ilişkileri yönetimi süreçlerinin
planlanması ve icrası(okula kayıt süreçlerinde istenilen bilgiler, acil durumlarda ulaşabilmek için
v.b.) Etkinlik yönetimi, Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi(örn. Bakanlığa 6 ayda
bir öğrenci bildirimi yapılması), okulumuz içerisinde eğitim programlarında ki stratejilerinin
belirlenmesi, sizlerden gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması  ve
KVKK kapsamındaki yükümlülüklerimiz kapsamında veri güvenliğini arttırmak amaçlarıyla
işlenmektedir.
Kamera Kaydına İlişkin Bilgilendirme
Okulumuz tarafından KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak güvenliğin sağlanması
amacıyla, okulumuz da güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile velilerin,personellerin,öğrencilerin
ve bunlara ait araçların giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde
bulunulmaktadır. Okulumuz tarafından yürütülen kamera ile izleme ve kayıt altına alma faaliyeti,
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ait yönetmeliğe
uygun ve okulumuzun meşru menfaatine dayalı hukuki sebebe dayalı olarak sürdürülmektedir.
Sayfa 3 / 3
Kişisel veriler,okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla elektronik ortamda kapalı devre
kamera sistemleri vasıtasıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları çerçevesinde toplanmaktadır.
Okulumuz genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın kamera ile izleme faaliyetine ilişkin
birden fazla yöntem ile bildirimde bulunmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının
sağlanması amaçlanmaktadır.

Okul tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; izlemenin yapıldığı alanların girişlerine
izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır.
İzleme sonucunda elde edilen bilgilere sınırlı sayıda çalışanın erişimi bulunmaktadır. Kamera
görüntüleri, okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuata uygun olarak yetkili kamu
kurumlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. (Örneğin, bir olayın soruşturulması sırasında savcılığın
veya hâkimin yazılı talebi ile) Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi ile okulumuz arasında yapılan
gizlilik sözleşmesi sonucu kişiler, eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Okulumuz tarafından KVKK ilke ve hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; yalnızca
yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve gerekli gizlilik sözleşmeleri eşliğinde; öğretmenlerimiz,
okul içinde ki çalışanlarımız, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK madde 8 ve
9’de belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtildiği üzere, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde veya her türlü sözlü,
yazılı ya da elektronik ortamda ve farklı hukuki sebeplere dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.
Bu yöntem ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve başta kurumumuzun kanun ve sözleşmelerden doğan
yükümlülüklerini tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi olmak üzere işbu Aydınlatma
Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İlgili Kişinin Hakları
KVKK madde 11, kişisel verisi işlenen her gerçek kişi için bir takım haklar düzenlemekte ve veri
sorumlusuna yüklediği aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bu hakların ilgili kişiye  bildirilmesini
talep etmektedir. Bu haklar, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse
buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış
işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin
silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen
verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle
zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarından oluşmaktadır.

Sayfa 4 / 3

Nasıl Koruyoruz?
SİMETRİK EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİLTD.ŞTİ. “tarafından toplanan ve işlenen kişisel
verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve kişisel verilerine sahip olduğumuz ilgili
kişilerin mağdur olmaması için tarafımızca gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmakta olup;
Okul tarafından faaliyetlerimizde kullandığımız yazılımların standartlara uygun olması, çalıştığımız
üçüncü kişilerin özenle seçilmesi, çalışanlarımızın bu yönde eğitim alması ve kurum içinde de veri
koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı
Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan
herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, adresi ve iletişim bilgileri internet sayfamızda
gösterilmiş bulunan Bilge Çocuk Akademisi Veri Sorumlusuna başvurabilirsiniz. Bu başvuru,
başvuru yöntemlerimizde belirttiğimiz yollarla ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından
belirlenen diğer yöntemler ile yapılmalıdır. Bu konuda haklarını kullanmak isteyen ilgili kişiler
internet sitemizde bulunan KVKK Başvuru Formundaki yolları izleyerek tarafımıza sorunlarını
iletebilirler.

SİMETRİK EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİLTD.ŞTİ.
Adres : Emek Mah. Zeki Savcı Cd. No: 34/A (Eczacılar Odası Bitişiği)

Şehitkamil/Gaziantep
Telefon : (0342) 321 45 67
Fax : (0342) 321 76 66

×

Merhaba

İnsan Kaynaklarımız ile whatsapp bağlantısı kurmak için üzerine tıklayınız ve ya bize info@bilgecocukakademisi.com adresinden eposta ile ulaşabilirsiniz.

× Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim?